V košíku nejsou žádné produkty.

Obchodní podmínky

Společnosti BV58 s.r.o.

Se sídem:  V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 041 62 935

Email: bistro58@seznam.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 243489

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A KUPNÍ SMLOUVA

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem bistra Bistro 58 na adrese Vinohradská 1188/58, 130 00, Praha 3 (dále jen „bistro“), společnosti BV58 s.r.o., IČO: 041 62 935, se sídlem V Holešovičkách 1443/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „provozovatel“) a třetích osob (dále jen „zákazník“), kterým provozovatel poskytuje své stravovací služby spočívající v přípravě a rozvozu pokrmů, tj. potravin včetně nápojů (dále jen „pokrm“). Provozovatel připravuje pokrmy v bistru. Web/e-shop je provozován provozovatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bistro58.cz/
 2. Pokrmy provozovatele kupuje zákazník na základě kupní smlouvy uzavřené mezi ním a provozovatelem (dále jen „kupní smlouva“). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a zákazníka vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavírána prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku (dále jen „komunikace na dálku“).
 3. Uzavřením kupní smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem, prostřednictvím komunikace na dálku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), na jejímž základě provozovatel poskytuje zákazníkovi pokrmy, se zákazník zavazuje za pokrmy a související služby zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku, Menu provozovatele, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání komunikace na dálku a další související právní vztahy.
 5. Uzavřením kupní smlouvy se zákazník zavazuje dodržovat práva a povinnosti dle těchto obchodních podmínek.
 6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost provozovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 9. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil do košíku, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pokud bude zákazník měnit údaje přímo v košíku a vymazávat položky zboží či měnit počet objednaných kusů, apod. je povinen před kliknutím na tlačítko „Objednat“, kliknout na tlačítko „Aktualizovat košík“. Objednávku odešle zákazník provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Zákazník odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej provozovatel může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti zákazníka. Na tuto žádost provozovatele je zákazník povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí provozovatel. Neprokázání této podmínky zákazníkem na žádost provozovatele je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany provozovatele.

2. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

 1. Hlavní vlastnosti produktu – web, e-shop, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://bistro58.cz/
 2. Celková cena včetně daní a všech poplatků – Webové stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 3. Náklady na dopravu a veškeré další poplatky – Náklady na dopravu jsou uvedeny v Ceníku. 
 4. Způsob platby, dodání nebo plnění – Způsob platby, dodání nebo plnění detailně uvedeno v Ceníku.
 5. Trvání Kupní smlouvy – zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u provozovatele na emailové adrese bistro58@seznam.cz  kde zašle i fotografii reklamovaného zboží. Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží nebo do 3 minut od převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat minimálně 90% jídla. Při kladném vyřízení reklamace provozovatel vrátí finanční částku na bankovní účet vedený v CZK do 72 hod od vyřízení reklamace.
 7. Mechanismy řešení sporů – orgány dohledu. Orgány, které dohlížejí na naše obchodní aktivity a na které se můžete obrátit, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
 8. Jazyk kupní smlouvy – Kupní smlouva je vyhotovena v jazyce českém.

 3.  CENY POKRMŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. Cena pokrmů je stanovena podle aktuálního Ceníku provozovatele. Aktuální Ceník je dostupný prostřednictvím webových stránek provozovatele a na vyžádání v bistru. Při potvrzení objednávky, sdělí provozovatel zákazníkovi celkovou cenu pokrmů dle kupní smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v závislosti na změně právních a zejména daňových předpisů, a stejně tak v důsledku tzv. „vyšší moci“, pokud takové okolnosti nastaly v době od přijetí objednávky. V takovém případě je provozovatel povinen zákazníka na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit a umožnit mu zrušit objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Při zadávání objednávky si zákazník vybere pokrm, počet kusů a způsob platby. Provozovatel nenese odpovědnost za výběr a množství, které provedl zákazník. Společně s cenou je zákazník povinen uhradit provozovateli náklady spojené s balením a dodáním pokrmů ve smluvené výši.
 3. Cena za pokrmy je splatná dle platebních podmínek uvedených při potvrzení objednávky a hradí se v plné výši k okamžiku objednání pokrmů nebo při jejich převzetí. V případě prodlení zákazníka s úhradou jeho platby má provozovatel právo odstoupit od smlouvy.
 4. V případě, že si zákazník zvolí variantu platby předem, provozovatel může předem požadovat uhrazení až plné ceny pokrmů. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit platbu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v potvrzení objednávky. Nebude-li platba zákazníkem řádně a včas uhrazena, vyhrazuje si provozovatel právo odstoupit od kupní smlouvy a objednávku zrušit.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže provozovatel splnit, vyhrazuje si právo nabídnout zákazníkovi jinou alternativu, případně přijatou objednávku zrušit bez náhrady. O této okolnosti informuje zákazníka telefonicky na tel. číslo uvedené v objednávce. Dojde-li následně k dohodě mezi provozovatelem a zákazníkem ohledně nového obsahu objednávky, pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníka o přijetí této nabídky provozovateli formou vyslovení souhlasu.
 6. Zákazník hradí cenu pokrmů v hotovosti, bezhotovostně nebo prostřednictvím online platební brány. Platbu prostřednictvím online platební brány lze provést prostřednictvím odkazu zaslaného provozovatelem zákazníkovi na e-mail, který uvedl při objednávce. Po obdržení platby obdrží zákazník, resp. plátce, na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí platby.
 7. Po uhrazení ceny vystaví provozovatel k příslušné platbě daňový doklad, který předá nebo zašle zákazníkovi prostřednictvím e-mailu.Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. OBJEDNÁVKA

 1. Na základě objednávky zákazníka provedené na webové stránce https://bistro58.cz/   může zákazník objednat zboží.
 2. Při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem při objednávání zboží jsou provozovatelem považovány za správné.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 

 1. Všechny objednávky přijaté provozovatelem jsou závazné. Zákazník bere na vědomí, že pokrmy jsou bezprostředně po obdržení objednávky připravovány k expedici. Zákazník může objednávku zrušit pouze telefonicky na telefonním čísle bistra se souhlasem provozovatele.
 2. Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník již dříve porušil tyto obchodní podmínky, zejména, nesplnil svůj závazek odebrat pokrmy a zaplatit jejich cenu.
 3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 4. Provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti pokrmů. Provozovatel bezodkladně informuje zákazníka telefonicky, případně prostřednictvím e-mailové adresy, pokud ji má k dispozici. Přijal-li provozovatel na základě kupní smlouvy, od které za podmínek dle tohoto odstavce odstoupil, peněžní prostředky, vrátí je ve lhůtě 7 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy včetně nákladů na dodání zákazníkovi, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným zákazníkem.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li provozovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání do 3 min kontaktování kurýrem (myšleno i zmeškaný hovor, sms).
 3. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, uvedeno v Ceníku.
 4. Při opakovaném doručení z důvodů na straně zákazníka provozovatel nenese odpovědnost za jakost dodaného zboží
 5. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky z důvodu vytížení bistra či lokality doručení.
 7. Provozovatel nedoručuje až do bytů, ale pouze k hlavním dveřím domu, v případě firem na recepci nebo vrátnici.
 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Ceník. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Identifikační a kontaktní údaje provozovatele jako správce osobních údajů jsou uvedeny v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek.
 2. Provozovatel za účelem sjednávání, plnění a vymáhání práv z kupní smlouvy může zpracovávat osobní údaje zákazníků, kterými jsou (i) jméno a příjmení, (ii) kontaktní údaje, jakými jsou korespondenční adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Tyto osobní údaje provozovatel uchovává po dobu 2 let od ukončení plnění kupní smlouvy.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. V případě uzavření kupní smlouvy v listinné podobě, je provozovatel oprávněn zpracovat osobní údaje mechanicky v listinné podobě. Provozovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez souhlasu zákazníka, vyjma případů, kdy mu povinnost předat údaje přikazuje zákon a společnosti zajišťující online platební bránu.
 4. Zákazník je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, nebo přenesení osobních údajů. V případě pochybnosti o řádném postupu provozovatele má právo obrátit se s žádostí o přezkoumání postupu provozovatele na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz (dále jen „ÚOOU“).
 5. K žádostem dle odst. 4. tohoto článku  poskytuje provozovatel informace zákazníkům bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, o takovém prodloužení je zákazník informován do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Pokud zákazník podal žádost v elektronické formě, poskytne provozovatel informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné a pokud zákazník nepožádal o jiný způsob.
 6. Pokud provozovatel žádost zákazníka týkající se ochrany osobních údajů zamítne, informuje jej do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti a uvede důvody vedoucí k zamítnutí žádosti. Zákazník je v takovém případě oprávněn podat stížnost k ÚOOU a/nebo návrh k příslušnému soudu.
 7. Veškeré informace a úkony ve smyslu čl. 6 těchto obchodních podmínek poskytuje a činí provozovatel bezplatně, vyjma případů, kdy jsou podané žádosti zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je provozovatel oprávněn, buď žádat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti, nebo odmítne žádosti vyhovět.
 8. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody zákazníků, provozovatel oznámí toto porušení zákazníkům bez zbytečného odkladu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Provozovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy bistro58@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle provozovatel na elektronickou adresu zákazníka.
 4. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. POSKYTOVÁNÍ POKRMŮ 

 1. Poskytování pokrmů v bistru probíhá dle aktuální otevírací doby bistra, nedohodnou-li se provozovatel se zákazníkem jinak. Zákazník si pokrmy dle kupní smlouvy převezme v místě tomu určeném při vstupu do bistra, nebo mu provozovatel pokrm doručí na jím určenou adresu.
 2. Zákazník je povinen uplatnit případnou reklamaci pokrmů nebo souvisejících služeb ihned po zjištění závady při předání pokrmů, aby mohla být zjednána náprava. Odstranění závady či nedostatku je provozovatel povinen provést bez zbytečných průtahů přiměřeně dané situaci. Na opožděné a neodůvodněné reklamace nebude brán zřetel. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že pokrm při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník pokrm převzal: má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu pokrmů, pokrm se hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se pokrm tohoto druhu obvykle používá, pokrm je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě výskytu vady může zákazník provozovateli předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nový pokrm, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud má pokrm podstatnou vadu, při větším počtu vad. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Provozovatel reklamaci vyřídí neprodleně, pokud takový postup nebude vzhledem k okolnostem možný, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.
 4. Pokud zákazník nevyužije z důvodů na své straně objednané pokrmy nebo související služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu z ceny a souvisejících služeb.
 5. Zákazník je povinen oznámit reklamaci pokrmů a souvisejících služeb pouze před jejich konzumací. Na reklamace uskutečněné bez nezbytného odkladu nebude brát vzhledem k povaze poskytovaných služeb zřetel.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Právní vztahy vzniklé při plnění těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ. Veškeré spory budou řešeny dohodou; pokud se provozovatel a zákazník nedohodnou, budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 2.
 2. Zákazník má povinnost se s obchodními podmínkami před objednáním pokrmů seznámit. Provozovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím webových stránek. Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 12. 4. 2022. Změny a doplňky těchto obchodních podmínek mohou být individuálně upraveny mezi provozovatelem a zákazníkem výlučně písemnou formou.

V Praze dne 12. 4. 2022